Menu

Vedtægter

 

Horbelev idrætsforening - Vedtægter

 

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Horbelev Idrætsforening, og den er stiftet 31. januar 1968 ved en sammenslutning af Horbelev Skytte- og Gymnastikforening og Horbelev Boldklub af 1909.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune.

 

§ 2 Formål

Stk. 1: Foreningen har til formål at fremme medlemmernes interesse i at dyrke følgende idrætter: Fodbold, håndbold og gymnastik. Derudover består foreningen også af et aktivitetsudvalg, der har til formål at afholde arrangementer, sportslige som sociale.

Stk. 2: Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen gennem folkeoplysende aktiviteter. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

 

§ 3 Foreningens opbygning

Stk. 1: Foreningen er én samlet juridisk enhed. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, og generalforsamlingen har den højeste myndighed.

Stk.2: Foreningen tilbyder de i § 2 nævnte idrætsaktiviteter. Oprettelse og nedlæggelse af en idrætsaktivitet besluttes af generalforsamlingen. Hver idrætsaktivitet ledes af et udvalg. Udvalgene er ikke selvstændige juridiske enheder.

 

§ 4 Tilhørsforhold til andre organisationer

Stk. 1: Foreningen er tilsluttet DGI, og specialforbundene Dansk Boldspil-Union og Dansk Håndbold Forbund under Danmarks Idrætsforbund, og er underlagt disse organisationers regler og bestemmelser.

Stk. 2: Indmeldelse og udmeldelse af organisationer er et generalforsamlingsanliggende.

 

§ 5 Medlemsforhold

Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent for en periode på mindst tre måneder.

Stk. 2: Der kan på samme måde optages passive medlemmer.

Stk. 3: Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer med taleret på generalforsamlingen.

Stk. 4: Ethvert aktivt medlem har ret til at deltage i foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter. Et passivt medlem har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men har alle øvrige medlemsrettigheder. For udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen gælder bestemmelsen i § 8, stk. 4.

Stk. 5: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som foreningen er tilsluttet.

Stk. 6: Anmodning om medlemskab skal ske på foreningens hjemmeside og behandles af udvalgene, og medlemskabet gælder fra udvalget har godkendt det. Bestyrelsen kan kun afslå medlemskab, såfremt der foreligger en særlig begrundelse herfor. Afslag på medlemskab, dog ikke som følge af venteliste, kan kræves indbragt for generalforsamlingen af den, der har fået afslag. Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter, at afslaget er meddelt. Anmodningen behandles på førstkommende generalforsamling.

Stk. 7: Udmeldelse sker ved anvendelse af formular på foreningens hjemmeside. Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse.

 

§ 6 Kontingent

Stk. 1: Kontingentet fastsættes af de enkelte afdelingsudvalg, og forelægges bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter medlemskontingent for støttemedlemmer. Der kan fastsættes forskellige aktivitetskontingenter for konkrete grupper af medlemmer, herunder aldersbestemt kontingent for aktive, kontingent for passive medlemmer og eventuelt helt eller delvist frikontingent for grupper af ledere. Endvidere kan de enkelte afdelingsudvalg fritage et medlem for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det.

Stk. 2: De enkelte afdelinger opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.

Stk. 3: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.

 

§ 7 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.

Stk. 2: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

Stk. 3: Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med samme majoritet som ved ændring af vedtægterne.

Stk. 4: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.

 

§ 8 Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst to ugers varsel ved opslag på foreningens sociale medier. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden udsendes senest to dage før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og relevante bilag til dagsordenen skal medfølge.

Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst tre måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder.

Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.

Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. § 16 og § 17. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Flertallet i bestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år. Valgbar som revisor er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

Stk. 9: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.

Stk. 10: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 9 Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år

4) Udvalgsformændene aflægger beretning

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg til bestyrelsen

a) Valg af formand (lige år)

b) Valg af kasserer (for et år ad gangen)

c) Valg af bestyrelsesmedlemmer (en for aktivitetsudvalget og en for gymnastikafdelingen i lige år, en for fodboldafdelingen og en for håndboldafdelingen ulige år)

d) Valg af en suppleanter for udvalgsformændene

7) Valg af en revisor

8) Eventuelt

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.

 

§ 11 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse.

Stk. 2: Bestyrelsen består af fem medlemmer, en formand og et medlem for hvert udvalg, der samtidig er født formand for udvalget. Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år.

Stk. 3: Generalforsamlingen vælger for to år ad gangen en suppleant for hver af udvalgsformændene. Såfremt formanden for et udvalg, afgår i utide, indtræder suppleanten i bestyrelsen. Såfremt en suppleant er indtrådt i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 4: Bestyrelsen udpeger en næstformand på først kommende bestyrelsesmøde.

Stk. 5: Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Ved stemmelighed har formanden (næstformanden) den afgørende stemme. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.

Stk. 6: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen kan beslutte at afprøve aktiviteter.

 

§ 12 Udvalg

Stk. 1: Medlemmer i de enkelte udvalg vælges på udvalgsmødet.

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for hvert udvalg og i denne bestemmes antallet af udvalgsmedlemmer.

Stk. 3: Valgperioden for udvalgsmedlemmer er 2 år. Fordelingen af valgene bestemmes i forretningsordenen.

Stk. 4: Et udvalg varetager de opgaver, som vedrører den pågældende idrætsaktivitet. Det er bestyrelsen, der disponerer over foreningens økonomiske midler inden for det af generalforsamlingen godkendte budget. Bestyrelsen kan bemyndige et udvalg til at disponere over nærmere bestemte midler.

 

§ 13 Udvalgsmøde

Stk. 1: Hver idrætsaktivitet afholder et årligt udvalgsmøde for de medlemmer, der er registreret som udøver af den enkelte aktivitet. Disse medlemmer er stemmeberettiget og valgbare til udvalget efter de regler, der følger af § 8. Mødet skal afholdes senest fire uger før afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Stk. 2: Det er udvalget, der indkalder til møde. Mødeindkaldelse sker med mindst to ugers varsel ved opslag på foreningens sociale medier. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted samt dagsorden.

Stk. 3: Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

a) Orientering fra udvalget

b) Valg af udvalgsmedlemmer (valgperiode 2 år)

c) Eventuelt

 

§ 14 Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3: Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer. På hver ordinær generalforsamling vælges én revisor for to år.

Stk. 4: Revisorerne skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.

 

§ 15 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom låneoptagelse på mere end 50.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

 

§ 16 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

 

§ 17 Opløsning

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

Stk. 2: På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

 

 

Horbelev den 28. marts 2023

Disse love er vedtaget på generalforsamling den 7. marts 2023, og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling den 28. marts 2023.

 

Horbelev Idrætsforenings bestyrelse 2023:

Formand: Steen Keinicke Davidsen

Kasserer: Margit Ranis

Fodboldudvalgsformand: Anders Keller Langhoff Madsen

Håndboldudvalgsformand: Jill Nilsson

Gymnastikudvalgsformand: Jette Jensen

Aktivitetsudvalgsformand: Jørgen Toft

 

 

Luk